مرور برچسب

فیوچر

یکی از قابلیت های بسیار کاربردی که در نرم افزارهای مرکز تلفن وجود د ارد ، امکانی است که در Elastix 4 با نام Feature Codes شناخته می شود. Feature Code ها کدهای دستوری هستند که اغلب با علامت * ( ستاره ) آغاز می شوند. این کدهای دستوری از روی تلفن های VoIP سازمان قابل اجرا هستند و در صورت فعال بودن…
ادامه مطلب ...