مرور برچسب

Switch

شبکه های Dedicated در بعضی موارد یکی از بهترین گزینه ها برای زمانی است که شما میخواهید فقط  یک کارت شبکه فیزیکی برای استفاده ماشین های مجازی اختصاص بدهید.  این نوع شبکه به شما اجازه ارتباطات زیر را می دهید: ماشین مجازی با ماشین مجازی دیگر در یک سیستم فیزیکی ماشین مجازی با سیستم های خارجی دیگر و…
ادامه مطلب ...