مرور برچسب

xenApp

در مقاله قبلی توانستیم با موفقیت Machine catalog و  Delivery Groups را ایجاد کردیم. Delivery Groupsچیست؟ شامل انتشار Application و Desktop ها یا هرد، و مشخص کرن سطح دسترسی کاربران برای ساخت یک Delivery Groups  در ابتدا باید ماشین Catalog که ایجاد کردیم را روشن کنیم. سپس در نرم افزار Citrix…
ادامه مطلب ...