مرور برچسب

Yealink

به عنوان VoIP Administrator ، یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان استفاده از یک دستگاه تلفن جدید با آن روبه رو شوید ، موضوع Codec است. برای مثال ممکن است دستگاه تلفن با وجود اینکه با استفاده از پروتکل SIP ، بر روی مرکز تلفن شما – IP PBX سازمان – Register شده باشد ، اما در هنگام تماس زنگ نمی خورد. یا…
ادامه مطلب ...